Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Gangamma


Dopis od zástupce ředitele rozvojové organizace, diecéze Shimoga, stát Karnataka, Indie ze dne 3. srpna 2009

Vážený příteli,
posíláme Vám upřímné pozdravy z Chaitanya-SMSSS.

Jsem velice rád, že jsem byl poctěn se s Vámi seznámit a po mnoho uplynulých let Vám pravidelně podávat zprávy o pokroku dosahovaného Vámi sponzorovaným dítětem Gangammou, a o dalších aktivitách naší organizace. Všichni pracovníci Chaitanya-SMSSS oceňují Váš zájem o toto potřebné dítě, jež jste se rozhodl podporovat a za lásku a zájem projevovaný o něj po celou tu dlouhou dobu a vyjadřují Vám za to svůj vděk.
Naneštěstí změnily některé nepříznivé okolnosti běh života Vašeho dítěte Gangammy a já Vás o nich musím s politováním informovat.

Gangamma a všichni členové její rodiny byli poctěni Vaší laskavostí, kterou jste projevoval posledních sedm let. Oprávněně jsme očekávali, že Gangamma dosáhne lepšího vzdělání a využije příležitosti zajistit si lepší život. Bohužel Gangamma nedokázala naplnit naše naděje a rozhodla se ve svém životě pro jinou alternativu. Letos v březnu 2009 se účastnila zkoušek v 10. ročníku - ovšem neúspěšně. Místo toho, aby se dále snažila dokončit školní docházku, rozhodla se pracovat a živit se samostatně. Gangamma v současnosti pracuje jako služebná u jiných rodin. O této skutečnosti nás informovala její matka, když náš terénní sociální pracovník navštívil její dům. Nedostavila se, aby pro vás napsala dopis, ačkoliv jsme ji o to několikrát požádali. Je mi líto, že Vám musím tuto okolnost sdělit. Protože Gangamma nepokračuje ve studiu, chtěli bychom Vás požádat, abyste si laskavě vybral pro další sponzorství nové dítě z našeho okolí.
Dokáži si představit, že jste smutný, že se od Vašeho dítěte nyní musíte odloučit. Ale věřím, že jste spokojen, že Vaše pomoc a Vaše oběti umožnily potřebnému dítěti navštěvovat školu a poskytly mu dílčí vzdělání. Doufám, že Vám nové dítě, které si vyberete k podporování, přinese víc radosti a uspokojení a my všichni Vám to upřímně přejeme.

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši laskavost a přízeň vůči naší organizaci a vyjadřuji přání, aby pokračovala i nadále.

Přeji Vám příjemný den a zůstávám s přátelskými pozdravy
Sr. Veera Monis, v. z. ředitele SMSSS

VÝSTUPNÍ LIST (datovaný 03.08.2009)

Arcidiecézní Charita Praha
Tento formulář vyplní sociální pracovník společně s dítětem, které z jakéhokoliv důvodu končí svoji účast v projektu Adopce na dálku®. Cílem je co nejpodrobněji informovat dárce o situaci dítěte, jeho budoucnosti a přínosu, který dítě díky dárci získalo.

1. Jméno a příjmení dítěte: GANGAMMA číslo dítěte: 4622
2. Datum narození: 01. ledna 1994
3. Zdravotní stav dítěte: dobrý
4. Datum registrace dítěte pro Adopci na dálku: leden 2002
5. Důvody ukončení účasti v projektu Adopce na dálku®:
Gangamma se účastnila závěrečných písemných zkoušek 10. ročníku, ale zkoušku nesložila. Nebyla schopná porozumět výuce ve škole a bylo pro ni těžké si opakovat látku doma. Nechtěla pokračovat ve studiu a proto se rozhodla pracovat. Nyní pracuje jako služebná u jiných rodin a vydělává si tak na živobytí.
6. Co bude dítě dělat?
a) dítě začne pracovat ANO
b) dítě si hledá práci ---
c) dítě plánuje založit rodinu ---
d) dítě bude studovat za finanční podpory svých příbuzných ---
e) ...
7. Co poskytl dítěti program Adopce na dálku®?
Gangamma mohla díky programu navštěvovat školu a naučit se číst a psát. Dosáhla posledního ročníku druhého stupně. Byly jí poskytnuty veškeré podmínky potřebné ke složení závěrečných zkoušek. Byla zapojena do přípravného kurzu, kde se seznamovalo s novým systémem písemných závěrečných zkoušek. Své znalosti a zájem o nejrůznější témata mohla rozvíjet během soustředění a setkání, které se konaly v době školních prázdnin. Její matka měla příležitost seznámit se s modely spoření a tvorby příjmu, péči o zdraví, vedení kolektivu atd., během školení pořádaných svépomocnou skupinou.

Podpis ředitele střediska

Toto je překlad dopisu od dívky Gangamma napsaném v jazyce kannada ze dne 17.11.2008

Drahý strýčku Jiří a všichni moji přátelé z farnosti svatého Martina,
je mi velkým potěšením se s vámi opět setkat prostřednictvím tohoto dopisu. Protože se blíží Vánoce přeji vám společně se členy své rodiny velmi radostný a mírem naplněný Nový rok 2009. Jsem šťastná, že vám mohu podat dobré zprávy z naší rodiny, a to že se moje starší sestra Meenakshi vdala. Nyní bydlí u svého manžela
Jak víte, jsem teď v 10. ročníku. To je závěrečný ročník na vyšší stupni středního školního vzdělání. Letos budu muset vykonat písemnou státní závěrečnou zkoušku. Snažím se studovat co nejlépe mi to jde. Látku kterou jsme ten den probírali si stejný den opakuji. První test a první zkoušku jsem složila. Nejsem ale s výsledkem spokojená. Pan ředitel naší organizace mě povzbudil a vyzval, abych pracovala lépe a lépe. Takže přemýšlím o tom, že bych po nějakou dobu chodila na doučovací hodiny. Prosím vás, modlete se za mne a přimlouvejte se za mne, abych látku lépe chápala.
Od září jsme průběžně oslavovali všechny naše velké svátky, tj. gouri-ganesh, dasara a slavnost světel deepavali. Náš domov jsme vyzdobili stovkami olejových lamp na průčelí našeho domu. Toto je období, kdy se každý raduje z ohňostrojů. Všichni připravují sladkosti a potom si je navzájem dávají a sdílejí svou radost. Děkuji vám srdečně za finance na dárek k tomuto svátku, za které jsem dostala slavnostní šaty a o část jsem se směla rozdělit i se svou sestrou.

Obrázek
Během prázdnin v období svátků dasara jsem mohla pomáhat své mamince s domácími pracemi. Měla jsem dostatek času na vypracování domácích úkolů a opakovala jsem si angličtinu. Organizace ICDP v průběhu těchto prázdnin organizovala pro děti jednodenní tábor. Začalo se opakováním tématu minulého tábora a potom nám povídali o komunikačních dovednostech. Výhody znalosti mnoha cizích jazyků a způsob efektivní komunikace byl vysvětlován na mnoha příkladech. Tábor byl velmi zajímavý a za báječnou příležitost se ho zúčastnit vám velice děkuji
V letošním roce jsme měli v naší oblasti velice příznivé deště. Všechny naše zásobní nádrže a řeky jsou plné až po okraj. Nyní začala zima a každé ráno míváme mlhu a je štiplavá zima. Není ale taková zima jako u vás. Letos asi máte mnoho pěkného sněhu a přeji vám všem, abyste si šťastně užívali zimních radovánek. Opětovně vám děkuji za všechno a svůj dopis končím mnoha vánočními polibky.

Vaše milující dcera, Gangamma
Jméno dítěte: Gangamma, číslo dítěte: 4622
Jméno sponzora: Kaňa Jiří, číslo sponzora: 5359


Vánoční dopis ředitele partnerské organizace z Indie, která má Gangammu na starosti:

Obrázek

VÁNOCE 2008

Moji drazí přátelé,

jsem potěšen, že mohu využít této báječné příležitosti strávit s Vámi několik chvil a podělit se o mnoho událostí, které se zde udály v posledním období. Jsem přesvědčen, že můj poslední dopis Vám udělal radost a také Vám přinesl dostatek informací týkajících se našich aktivit zde v organizaci SMSSS v loňském zimním a pak letním období. Jak již víte, v posledních měsících došlo v naší zemi k mnoha radostným, ale i vážným událostem. Monzunové období bylo jako vždy po žhavém létě velice vítáno, ale přineslo lidem i dost soužení. Potom následovaly otřesné sériové bombové útoky, ke kterým došlo v Bangalore a potom v mnoha významných městech naší země. Oběťmi těchto odporných projevů terorismu byli nevinní lidé a celá země trpěla zmatkem a strachem. Pak došlo v naší zemi k období trýznění křesťanů. Ale naše vytrvalost a víra v Pána nám pomohla překonat všechny překážky a úskalí. Vím, že jste byli s námi v modlitbách a že jste sdíleli naši bolest v době nejistot. My všichni z Chaitanya jsme vám za ně vděčni.

Během uplynulých podzimních měsíců se SMSSS zabývalo různými druhy sociální práce. Tak například Integrovaný dětský rozvojový program (Adopce na dálku) se naplno zabýval překlady dopisů, které jednotlivé sponzorované děti napsaly svým konkrétním adoptivním rodičům, a přípravou Výročních zpráv o rozvoji dítěte. Po odeslání adoptivním rodičům bylo toto oddělení zapojeno do přípravy jednodenních táborů, konaných v různých střediscích naší diecéze v říjnu.

V poslední týdnu měsíce září se ve školách konaly závěrečné zkoušky za první pololetí a potom následovaly dvacetidenní prázdniny ke svátku Dasara. Také vyšší střední školy měly kvůli slavnosti Dasara pár dní volno. Pololetní a semestrální zkoušky na středních školách a univerzitách jsou naplánovány na poslední týden v listopadu. Oddělení Adopce na dálku muselo v tomto mezidobí překonat omezený časový prostor a muselo sloučit pořádání táborů pro mnoho středisek dohromady. Dne 21. října jsme všechny tábory úspěšně zakončili.

Takovýto jednodenní tábor byl shodný pro všechny sponzorované děti od základní po střední školu a zahrnoval činnosti jako hry, soutěže a některé akční písně. Během těchto táborů mohly mít děti z nižšího stupně základních škol radost, že se naučily nové písně a vyslechly různé morální příběhy, zatímco děti z vyššího stupně základní školy dostaly navíc informace o pozitivním myšlení a komunikačních dovednostech.

Děti ze středních škol a studenti vyšších středních škol měli příležitost zopakovat si všechna témata, se kterými se seznámili na minulých táborech a vyhodnotit všechny přínosy, které jim tyto přinesly. Mnoho podporovaných dětí vystoupilo a mluvilo o pomoci, které se jim dostalo díky aktivitám v táboře a o pokroku, kterého se jim podařilo dosáhnout díky tématům, se kterými se během táborů seznámily.

Organizace SMSSS také upořádala několik výukových programů pro animátory a koordinátory pracující pro organizaci, například „Příležitosti pro drobný průmysl a půjčky“ a „Dokumentace (evidence)“. V Chaitanya se také pro členy svépomocných skupin konal výukový program „Ženy v mikropodnikání“.

První a druhý den v říjnu se personál SMSSS zúčastnil okouzlujícího dvoudenního výletu a navštívil mnoho zajímavých míst jako vodopád Jog a místa Honnavar, Murudeshwar a Korag.

V říjnu bylo pro program Adopce na dálku velkým potěšením rozdělovat Vaším jménem sváteční finanční příspěvek na dárky muslimským dětem u příležitosti svátku Ramzan a sponzorovaným hinduistickým dětem u příležitosti svátku Divali.

Počasí po monzunu se vyvíjí opravdu rozkošně příjemně a také příroda je nádherně zelená, kam jen pohlédnete. Domnívám se, že vaše léto a potom podzim byly také dobré a osvěžující. U nás se již brzy začne hlásit o slovo zimní roční období. Doufám, že zima u vás bude letos bohatá na sníh a že si během ní užijete všemožné zimní sporty.

V současnosti se oddělení Adopce na dálku opět zabývá překlady dopisů napsaných podporovanými dětmi a chystáme se na jejich rozeslání.

Dříve než uzavřu těchto pár řádek, rád bych vyjádřil svou hlubokou radost, že Vám mohu vyřídit vánoční pozdravy a oznámit nevýslovný záměr Všemohoucího Boha pro všechno lidstvo. Je pro nás všechny poctou smět oslavovat památku dne, kdy se Slovo stalo Tělem a přišlo přebývat mezi námi. Všechny podporované děti z naší diecéze, jejich rodiče, pracovníci kanceláře i terénní pracovníci organizace SMSSS i já Vám přejeme Radostné Vánoce a nadějný a úspěšný Nový rok 2009. Opakovaně vám děkujeme za všechnu Vaši pomoc, podporu a povzbuzování, kterých se nám od vás všech dostalo.

S pozdravem

Fr. Veeresh M. Moras,
ředitel SMSSS


Toto je překlad dopisu od dívky Gangamma napsaném v jazyce kannada
(nedatováno, přiloženo k vysvědčení z 21.07.2008)

Nejdražší strýčku Jiří a všichni moji přátelé z farnosti svatého Martina,

tento dopis vám píše vaše milující Gangamma. Doufám, že jste již dostali můj předchozí dopis. Domnívám se, že je u vás teď léto. Jsem přesvědčená, že teď máte napilno s přípravou na letní dovolenou. Doufám, že dopis od vás obdržím po vašem návratu z dovolené. Děti, které chodí do školy, si jistě také prázdniny užívají.

Díky vašemu požehnání se nám všem daří dobře. Doufám v totéž i u vás. Jsem velice šťastná, že vám mohu sdělit, že jsem v březnu složila zkoušky na ukončení 9. třídy. Teď chodím do 10. třídy. Jsem přesvědčená, že vy všichni z toho budete mít také radost.
Nyní máme dva měsíce letních prázdnin. Toto léto bylo velice horké. Navzdory tomu jsme si báječně hráli s mými kamarádkami na horkém slunci. Pomáhala jsem své mamince s pracemi v domácnosti. Užívala jsem si s kamarádkami – povykládaly jsme si a dívaly se na televizi. Strávili jsme nádherný čas s našimi příbuznými, kteří k nám přijeli. Je mi potěšením, že vám mohu napsat, že jsem získala cenu za druhé místo ve sportu nazývaném u nás „kabaddi“.

Obrázek

Během prázdnin organizovalo naše společenství dvoudenní prázdninový pobytový letní tábor. Tábora se zúčastnilo přibližně 100 dětí. Poznali jsme se navzájem pomocí hry, kterou organizovalo vedení tábora. Aktivity a semináře byly velice různorodé a mimořádně zajímavé. Hlavními tématy byly letos tvůrčí myšlení a plánování, výchova k životním dovednostem a řečových dovedností. Všechna tato témata byla vysvětlována prostřednictvím jednoduchých slov na celé řadě příkladů. Každému příkladu bylo věnováno půl dne. Tento tábor byl současně skutečně zábavný i nabytý vědomostmi. Tímto táborem jsem byla velice nadchnuta.

Zahájení školního roku se konalo první týden v červnu. Ve všech předmětech už jsme naplno rozjetí. V tomto roce jsem v závěrečném roce druhého vzdělávacího stupně. V tomto školním roce se konají závěrečné státní zkoušky, kterých se musím zúčastnit. Ve výuce se pilně snažím, abych tento rok velmi úspěšně uzavřela. Děkuji vám velice za všechnu vaši laskavou podporu, díky které jsem dostala svou školní uniformu, knihy, obuv, deštník a veškeré další potřebné školní pomůcky. S díky vám za všechny ty věci končím svůj dopis.

Vaše milující dcera Gangamma
Jméno dítěte: Gangamma, číslo dítěte: 4622
Jméno sponzora: Kaňa Jiří, číslo sponzora: 5359

Gangamma k dopisu přiložila tento obrázek:
Obrázek


Zde Vám nabízíme výpis z roční zprávy sociálního pracovníka odeslané 21.07.2008

Jméno: Gangamma, kód dítěte 4622
Datum narození: 1.1.1994
Pohlaví: dívka
12: Speciální aktivity v tomto roce: letní tábor a tábor v srpnu
13: Dárky zakoupené dítěti: oblečení a potraviny z částky určené pro oslavu svátku Deepavali (hlavního hinduistického svátku „slavnost světel“, oslavující vítězství dobra nad zlem v člověku).
14: Podpora dítěte: knihy, školní taška, školní stejnokroj, sandály a další doplňky
15: Druh školy: státní

16: Výsledky za školní rok: 2007-2008, vyšší státní škola, 9. ročník
předměty závěrečná zkouška/maximum
rodný jazyk kannadština 43/100
angličtina 38/100
matematika 38/100
přírodovědné předměty 35/100
humanitní předměty 40/100
jazyk hindština 41/100
celkem 235/600 (39%)

22: Poznámky: Gangamma dosáhla pouze průměrných výsledků v závěrečných zkouškách za 9. ročník a postoupila do 10. ročníku. V tomto roce bude psát státní závěrečné zkoušky. Promluvili jsme s ní a upozornili ji, že se musí skutečně pilně učit, aby v tomto roce prošla ve všech předmětech. Gangamma chodí do nového ročníku a již pilně pracuje ve jednotlivých předmětech. Přejeme jí štěstí a modlíme se za její světlou budoucnost.
23: kód sponzora: římskokatolická farnost Blansko, P. Jiří Kaňa

Datum: 21. července 2008, podepsal ředitel organizace Chaitanya

* * *