Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Nilesh


Nilesh Dias byl vynikajícím studentem a podporovali jsme jej jaksi "nad plán" základního vzdělání. V květnu roku 2013 se mu podařilo úspěšně ukončit studium na tříleté obchodní škole (college - něco asi jako naše vyšší odborná škola, indický školský systém přesně neodpovídá tomu našemu). Po úspěšném studiu obdržel Nilesh titul "Bacherol of Commerce" - bakalář obchodu.

Vánoční dopis od Nileshe 2011
(Tento dopis byl zaslán jednak v rodném jazyce kannada a současně v dobře čitelné angličtině.)

Moji drazí,
daří se mě dobře a doufám, že i vám se daří dobře a vyprošuji pro vás požehnání.

Studuji druhý ročník obchodní akademie. Naše zkouškové období začíná v říjnu a bude končit v listopadu. Intenzivně se připravuji na tuto zkoušku a velmi mnoho toho musím kvůli této zkoušce nastudovat, abych ji složil co nejlépe.

V říjnu budeme mít studijní volno a potom budou od 20. října do 5. listopadu následovat zkoušky za třetí trimestr. Slibuji vám, že se připravím řádně, abych z této zkoušky získal co nejlepší bodové hodnocení.

Po zkouškách budeme mít prázdniny a já jsem se rozhodl je využít účastí na počítačovém kurzu. Na dva nebo tři dny bych chtěl zajet do domu své babičky a strávit tam své prázdniny.

Obrázek

V našem domově jsou všichni zdrávi. Maminka, tatínek i bratr. Modlíme se za vás, aby Bůh udělil své požehnání vám a vašim rodinám a též aby vám nadále dával příležitost pomáhat takovým chudým dětem jako já a také aby vám udělil dobré zdraví a blahobyt.

Přeji vám radostné Vánoce a šťastný nový rok.

Váš oddaný Nilesh

Dopis od ředitele charitní rozvojové organizace CANARA,
Kadri Hills, Nanthoor, Soiuth Kanara, Indie, ze dne 21.11.2011

Vážený příteli Jiří Kaňo,

„A proto vám sám Hospodin dá znamení. Hleďte, panna počne a porodí Syna a budou ho nazývat jménem Immanuel“

Vánoce jsou svátkem radosti a jásotu slavené na upomínku narození Ježíše Krista, „Krále míru“. Ježíš, jednorozený syn Boží, opustil nebeskou dokonalost aby žil jako jeden z nás. Přišel jako Bůh - vtělený do člověka, jako Mesiáš, Vykupitel a Spasitel, aby obnovil porušený vztah mezi člověkem a Bohem.

Měsíce říjen, listopad a prosinec jsou pro lidi v Indii měsíci radosti, protože se v tomto období slaví řada svátků všech vyznání a náboženství. Jmenujme svátky Dasara, Deepavali, Ramzan a Vánoce. Lidé slaví tyto svátky se svou rodinou, přáteli a sousedy nehledě na jejich kastu a náboženství. Tyto svátky se staly prostředkem šíření poselství lásky a jednoty.

Je nám potěšením vám sdělit, že v současné době je díky podpoře Charity Praha v našem středisku podporováno celkem 592 dětí a studentů. Jsme vděční Charitě Praha a všem jednotlivým dobrodincům. Děti uzavřely své pololetní zkoušky a od začátku října si užívaly 10 dní prázdnin. Během těchto prázdnin jsme zorganizovali tábor pro podporované děti v šesti centrech v Mangalore a v okolí. Program byl věnována tématům „Právo na informace“ a Práva dětí“. Všechny děti se tábora aktivně zúčastnily, protože každý program obsahoval množství aktivačních her a cvičení. Dále tam byly i hry pro radost a aktivity podporující jejich činorodost.

Několik slov o Vašem dítěti, Nileshi Diasovi: Studuje 2. ročník obchodní akademie. Je aktivním studentem. Je pilně pracujícím studentem a má dobré studijní výsledky. Ve své farnosti je členem ICYM (Indického hnutí katolické mládeže). Je vám velmi vděčný.

My - ředitel a zaměstnanci charitní rozvojové organizace - společně s vámi podporovaným dítětem vám přejeme radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2012.

Nechť Vás provází životem dar víry, požehnání naděje a mír lásky Boží.

S přátelskými pozdravy a srdečně zdraví
(Fr. Onil D’Souza)

Výroční zpráva Adopce na dálku z 06.07.2011

1. Jméno: NILESH DIAS, kód dítěte 1028
2. Datum narození: 16. ledna 1993
3. Bydliště: Maril
4. Zdravotní stav dítěte: dobrý
5. Rodinná situace: Chlapcův otec má bolesti v noze, ostatní členové domácnosti jsou v pořádku.

6. Výsledky za školní rok: 2010-2011, Škola St. Philomena P.U. College, Puttur,
I.ročník OBCHODNÍ AKADEMIE
předměty maximum závěrečná zkouška
rodný jazyk kannadština 100 70
angličtina 100 57
obchodní ekonomika 100 70
finanční účetnictví - I 150 136
obchodní statistika a matematika 100 96
principy managementu 150 125
celkem 700 583

7. Dítě nejvíc baví: studijní předmět „obchodní matematika“
8. Další školní rok: 2011-2012, Škola St. Philomena P.U. College, Puttur,
II. ročník obchodní akademie
9. Rád by se stal / cíl dítěte v životě: lektorem
10. Informace o pokroku dítěte: Nilesh je ve studiu výborný. Je také velmi aktivní. Zúčastnil se nejrůznějších aktivit týkajících se tance, herectví a pod. Je aktivním členem Hnutí indické katolické mládeže (ICYM) ve farnosti.
11. Dítě obdrželo: školní poplatky, školní stejnokroj, semináře o různých monetárních systémech ochodu a nákladech.
12. Kód sponzora: 5359, farní úřad Blansko, P. Jiří Kaňa

Obrázek

Vánoční dopis od Nileshe 2010
(Tento dopis byl zaslán jednak v rodném jazyce kannada a současně ve velmi dobré a čitelné angličtině.)

Můj drahý strýci a teto,

daří se mě dobře a doufám, že i vám se daří dobře a vyprošuji si vaše požehnání.

Studuji 1. ročník obchodní školy. Výuka na střední škole začala 8. července. Teď jsem ukončil první tři měsíce studia a také jsem složil 2 interní zkoušky. V těchto zkouškách jsem získal velice dobré známky. Příští měsíc se bude konat naše první pololetní zkouška. Na tuto zkoušku se velice intenzivně připravuji. Školu budeme mít do 25. listopadu. Potom budeme mít volno na přípravu na zkoušku. A po ní budou následovat jednoměsíční prázdniny a budeme slavit Vánoce.

Vánoce jsou dny Krista. Na tento den se těšíme s velkým očekáváním. Přeji si, aby tento den dal štěstí všem a aby Bůh všem požehnal. My se připravujeme na Vánoce vhodným způsobem. Připravujeme různé druhy cukroví a ty pak darujeme všem svým sousedů. Tak můžeme oslavovat Vánoce radostně.

Obrázek


V naší rodině jsme všichni v pořádku. Modlím se k Bohu, aby vám daroval sílu a zdraví, abyste mohli pomáhat chudým lidem jako jsem já.
Až zakončím příští měsíc zkoušku, rád bych podnikl s přáteli cestu. Chtěl bych navštívit svého strýce a zbytek času budu věnovat studiu.

Tím končím svůj dopis. Nechť vám Bůh dává sílu pomáhat chudým dětem jako jsem já.

„Kdo pomáhá druhým, i jemu Bůh pomůže.“

Ať vám Bůh žehná.

Váš vlastní Nilesh :-)

RADOSTNÉ VÁNOCE VÁM I VAŠIM RODINÁM.


Výroční zpráva Adopce na dálku z 06.07.2010, dorazila v listopadu 2010...
(uvádí zdravotní problémy rodičů, obsahuje vynikající osobní i studijní hodnocení)

Obrázek
aktuální fotografie z července 2010

Velikonoční dopis 2010 od Nileshe
(Tento dopis byl napsán rukopisně v rodném jazyce kannada a současně též v angličtině.)
Můj drahý strýci a teto,

láskyplné pozdravy a hřejivé velikonoční přání od Nileshe Diase! Daří se mi dobře. Doufám, že i vy jste v pořádku.

Ukončil jsem všechny své přípravné zkoušky a ve všech jsem výborně uspěl. Z těchto zkoušek jsem dostal nejlepší známky. V období od 18. března se budou konat naše závěrečné zkoušky. Takže teď jsem velice zaneprázdněn přípravou na ně. Dostali jsme jednoměsíční volno na opakování látky. Mám v úmyslu dosáhnout toho nejlepšího hodnocení. Prosím Vás o modlitbu za mne a za mé přátele, abychom zkoušky úspěšně složili.

Teď probíhá postní doba. Je to doba, kdy litujeme svých hříchů a modlíme se. My věříme, že kdykoliv se během tohoto období modlíme, je to jako bychom se postili. Během těchto 40 dní se postíme a modlíme. Vzpomínáme na vše, co musel Ježíš vytrpět. On trpěl za naše hříchy a zemřel na kříži, aby nás oprostil od hříchů. Protože je Synem Boží, byl po třech dnech vzkříšen. Toto Ježíšovo zmrtvýchvstání slavíme jako Velikonoce. Při této radostné příležitosti přeji vám všem velice radostné Velikonoce. To vám přeji s upřímným srdcem.

Děkuji vám.
S upřímným pozdravem
Nilesh Dias

Dopis, který nám napsal sponzorovaný chlapec Nilesh Dias k Vánocům 2009...
(přiložen vlastnoručně malovaný obrázek svaté Alfonsy a vánoční pohlednice)

Dopis od ředitele charitní organizace ze dne 20.11.2009...
(o činnosti organizace a komunitních projektech, akcích pořádaných pro podporované děti a Nileshově studiu)

Toto je odpověď z 20.11.2009 na dopis a dotazy blanenských dětí....
(o jeho oblíbeném sportu a jeho domácím zvířátku)

V srpnu 2009 jsme dostali Nileshovo vysvědčení a hodnocení. Nilesh patří k nejlepším studentům své školy. Zde nabízíme jeho aktuální fotografii:
Obrázek


Výroční zpráva Adopce na dálku z 22.07.2009

1. Jméno: NILESH DIAS, kód dítěte 1028
2. Datum narození: 16. ledna 1993
3. Bydliště: Maril
4. Zdravotní stav dítěte: dobrý
5. Rodinná situace: Chlapcův otec trpí srdečními problémy, je léčen.

6. Výsledky za školní rok: 2008-2009, Škola St. Philomena P.U. College, 11. ročník
předměty maximum závěrečná zkouška
rodný jazyk kannadština 100 82
angličtina 100 52
statistika 100 63
ekonomika 100 63
obchod 100 86
účetnictví 100 58
celkem 600 404
7. Dítě nejvíc baví: matematika
8. Další školní rok: 2009-2010, Škola St. Philomena P.U. College, 12. ročník
9. Rád by se stal / cíl dítěte v životě: MBA (nejvyšší manažerská kvalifikace)
10. Informace o pokroku dítěte: zajímá ho tanec, kreslení a sporty. Získal první cenu v běhu na 100m. Chodí pravidelně do školy
11. Dítě obdrželo: školní poplatky, učebnice a sešity, oblečení, seminář o indické historii, ekonomice a ústavě.
12. Kód sponzora: 5359, farní úřad Blansko, P. Jiří Kaňa
Datum: 22. července 2009, podpis sociálního pracovníka

Dopis od Nileshe (poštovní razítko 02.03.2009)
Teprve krátce před Velikonočními svátky jsme obdrželi obsáhlý dopis a obrázek od velice nadaného indického studenta Nileshe Diase podporovaného farností Blansko.

Obrázek

Dopis je napsán dvakrát - jednou v Nileshově rodném indickém jazyce a podruhé v angličtině:

Můj drahý strýci a teto,
daří se mi dobře a doufám, že i vám se daří dobře a modlím se za vás navždycky.

Studuji na střední škole Sv. Philomeny a navštěvuji obchodní větev SEBA a své první zkoušky jsem složil ze všech předmětů úspěšně a při druhé zkoušce jsem dosáhl lepšího hodnocení než při první zkoušce. Třetí zkoušku jsme absolvovali v lednu a získal jsem opět lepší hodnocení než za druhou zkoušku a dostal jsem nejlepší hodnocení. Jsem skutečně šťasten, že dostávám vaši pomoc a že na mne budete myslet, když budeme skládat od 24. února do 3. března následující zkoušku a já vám slibuji, že dosáhnu ještě lepších hodnocení než v předchozích zkouškách.

O prázdninách v prosinci jsem jel do domu svého strýce a velice radostně jsme slavili Vánoce. Dalšími svátky budou velikonoce, což znamená svátky Zmrtvýchvstání Ježíše. To znamená, že zemřel v pátek, který se nazývá Velký pátek (anglicky doslova: „Dobrý pátek“) a po 3 dnech opět z mrtvých vstal a ten den se nazývá Velikonoce. Ježíš pomohl mnoha lidem a přesto se našli lidé, kteří se usnesli, že Ježíše zabijí, protože Ježíš mluvil slovo Otce. Oni nevěděli, co činí. Všichni křesťané slaví Velikonoce a modlí se za nás a naše rodiny. Křesťané věří, že Ježíš poskytne jakoukoliv pomoc. To je pravda, Bůh Ježíš dává svým dětem všechno a on Ježíš trpěl mnoho těžkostí, proto ví, že lidé žijí i dnes jako tehdy. Od Ježíše dostávají mnoho požehnání.

V naší rodině jsou 4 členové: můj otec, matka a bratr a já. Daří se nám dobře a moji rodiče vždy vzpomínají na vás a na vaši pomoc a na vaše požehnání. Vy jste pro mne darem tím, že vás Ježíš jakoby posílá pomoci mi s mou starostí a já na vás vždycky vzpomínám.
Obrázek
Modlím se každý den a Ježíšovo požehnání ať je vždycky s vámi a s vaší rodinou. Ježíš pomůže vám i vaší rodině nejrůznějšími způsoby a také pomůže dalším dětem jako jsem já.

Přeji vám šťastné Velikonoce a modlím se za vás navždycky. Požehnání ať je stále s vámi a ještě jednou vám přeji radostné Velikonoce.

Váš milující
Nilesh Joy Dias

Obrázek


Dopis, který nám napsal sponzorovaný chlapec Nilesh Joy Dias samostatně anglicky dne 25.11.2008
Moji drazí strýčku a teto,

daří se mi dobře s podporou Vašich stálých modliteb a požehnání.

Nyní studuji první ročník obchodní větve střední školy svaté Philomeny v Puttua. Učitelé nás učí velice dobře.

Dokončil jsem své první semestrální zkoušky a měli jsme jeden týden prázdniny ke svátku Darasa. Teď byla střední škola opět otevřena a započal druhý semestr.
Obrázek
Ve střední škole máme mnoho aktivit, jako kulturu, sporty, umění atd. Některých aktivit jsem se účastnil. Během prázdnin jsem navštívil dům svého strýce. Pobyt tam jsem si užil.

Naše rodina má čtyři členy. Můj starší bratr studuje v prvním ročníku. On také zakončil zkoušky prvního semestru. Teď, když se blíží vánoce myslíme na přípravu jesliček, vánočního stromku a hvězdy. V jesličkách uděláme pole a studnu. Máme uložených mnoho figurek: krávu, kozu, velblouda, děťátko Ježíška, Matku Marii, svatého Josefa atd. V tento svátek se velice radujeme. Oslavujete také Vánoce slavnostně?

Doma jsou všichni v pořádku. Od všech vám všem vyřizuji pozdravení a vánoční přání. Také já vám přeji velmi radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2009.

Děkuje Vám
Nilesh Joy Dias

S dopiem poslal Nilesh vánoční pohlednici a obrázek svatého jáhna Vavřince:
Obrázek

Dopis od ředitele charitativní organizace z 25.11.2008

Vážený příteli Jiří Kaňo,

„Andělé přenášejí dobrou zprávu z nebes,
zpívají zemi radostné poselství:
Dnešního dne nám bylo dáno dítě,
aby nás korunovalo radostí nebeskou.“

Oslava vánočních svátků má mimořádný význam pro život každého z nás. Vánoce nám poskytují příležitost, vyjádřit lásku, kterou cítíme ve svém srdci a pozdravit Vás. Přejeme Vám ducha Vánoc: pokoj, radost Vánoc: naději a srdce Vánoc: lásku.

V Indii, zvláště v Mangalore připravují lidé u příležitosti Vánoc různé druhy sladkostí a dělí se o ně se svými sousedy. Skupiny mládeže chodí po obydlích a zpívají vánoční koledy. V každém domě se připravují jesličky a zdobí se vánoční stromeček. Na úrovni každé farnosti se vybírají nejlepší jesličky, které jsou pak odměněny cenou.

V rámci Programu podpory dětí je Charitou Praha podporováno celkem 818 dětí a studentů. Tato podpora je obrovskou pomocí pro děti chudé, potřebné a které si to zaslouží z diecéze Mangalore.

V měsíci říjnu jsme během prázdnin ke svátku Dasara uspořádali jednodenní tábor pro podporované děti v devíti střediscích. Tématem tohoto tábora bylo „Působení sdělovacích prostředků na studenty“. Děti se účastnili tábora aktivně, úžili si her a různých skupinových aktivit.

Mimo Programu podpory dětí financuje Charita Praha další tři projekty jako „komunitní škola při RUSEMP Pakshikere“ - provádějící řemeslné a dovednostní výukové kursy pro venkovany, chudé a ty, kteří nedokončili školní docházku.Během posledních dvou let bylo vyučeno 205 účastníků v 15 řemeslech. Projekty „Posílení znevýhodněných vesnic v zemědělských oblastech Bantwal, Moodbidri a Mangalore“ a „Posílení znevýhodněných vesnic Belthangady, Puttur a Kasargod“ sledují cíle jako vytváření svépomocných skupin, podporu spořících návyků, alfabetizace, koučování při zakládání vlastního podnikání a rozšiřování povědomí o různých vládních projektech a nabídkách. Členy těchto svépomocných skupin je 1039 lidí a tento počet stále stoupá.

Několik slov o Vašem dítěti, Nileshi Diasovi: Je v 1. ročníku PUC (přípravce na vysokoškolské studium). Má zájem o studium. Při zkouškách dostal dobré známky. Děkuje Vám za Vaši podporu.

Dovolte, abychom Vám ještě jednou - ředitel a zaměstnanci CODP společně se všemi podporovanými dětmi a jejich rodinami - popřáli „Šťastné Vánoce.“

„Radost a pokoj Vánoc ať jsou s Vámi nyní i po celý nový rok.“
Srdečně zdraví
(Fr. Onil D’Souza)

Zpráva z léta 2008:

Niles poslal své vysvědčení o ukončení základního vzdělání.
Je to velmi dobrý žák.
Jeho učitelé ho doporučili k dalšímu studiu na střední škole. Farnost Blansko se rozhodla jeho vyšší studium dále podporovat.

* * *